header

De zeer gevoelige en kwetsbare huid verdient speciale aandacht

Bij Leukoplast® geloven we dat wondzorg maatwerk is.
Onze Leukoplast® skin sensitive producten met siliconen kleeflaag bieden de oplossing voor patiënten met een zeer gevoelige en kwetsbare huid.

Vraag hier een sample aan

Essity Privacybeleid

Versie 8.0, september 2023

Essity AB en haar dochterondernemingen en filialen (gezamenlijk "Essity" of "wij" of "ons") respecteren uw informatie en nemen de privacy van gegevens serieus. Dit Privacybeleid beschrijft hoe Essity informatie die u ons via onze websites verstrekt, verzamelt, gebruikt, openbaar maakt, opslaat en anderszins verwerkt.

1. Categorieën persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

Metadata

U kunt onze website of app gebruiken zonder persoonsgegevens over uzelf te verstrekken. In dat geval verzamelt Essity alleen de volgende metadata die voortvloeit uit uw gebruik:

Doorverwijspagina, datum en tijdstip van toegang, verzonden datavolume, status van transmissie, soort webbrowser, IP-adres, besturingssysteem, gebruikersinterface, taal en versie van browsersoftware.

Uw IP-adres wordt gebruikt om u toegang te geven tot de website of app. Zodra uw IP-adres hiervoor niet meer gebruikt hoeft te worden, verkorten wij uw IP-adres door de laatste acht cijfers te verwijderen. De metadata, inclusief het verkorte IP-adres, wordt gebruik om de kwaliteit en de diensten van onze website of app te verbeteren door het gebruikersgedrag te analyseren.

Account

Als u een account aanmaakt op de website of in de app, kunt u gevraagd worden uw persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld: naam, postadres, e-mailadres, gekozen wachtwoord, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardgegevens, factuur- en afleveradres, interesse in bepaalde producten/diensten (vrijwillig), verzoek om reclame te ontvangen per e-mail (vrijwillig). Essity verwerkt dergelijke gegevens om u de accountfuncties te bieden, om u reclamemateriaal aan te bieden (voor zover wettelijk toegestaan) en om uw interesses te analyseren voor reclamedoeleinden.

Bestellingen

Als u een bestelling plaatst via onze website of app, verzamelt en verwerkt Essity de volgende persoonsgegevens: uw accountgegevens, soort en aantal producten, aankoopprijs, besteldatum, bestelstatus, retouren en verzoeken aan de klantenservice. Essity verwerkt dergelijke persoonsgegevens om haar contract met u na te komen, de bestelde producten te leveren, klantenservice te bieden, wettelijke verplichtingen na te komen, rechtsvorderingen te onderbouwen, in te stellen of uit te oefenen, en voor reclame op maat.

Sweepstakes

Als u deelneemt aan een sweepstake, verzamelt en verwerkt Essity de volgende persoonsgegevens: naam, postadres, e-mailadres, deelnamedatum, selectie als winnaar, prijs en antwoord op de wedstrijdvraag. Essity verwerkt dergelijke persoonsgegeven om de sweepstake te organiseren, de winnaar te informeren, de prijs naar de winnaar te sturen, het evenement te organiseren en voor reclamedoeleinden.

Gezondheidsgegevens

Door bepaalde producten te bestellen, kan Essity ook informatie verzamelen en verwerken over de gezondheidstoestand zoals die bij de bestelling van het product hoort. Gezondheidsgegevens zijn gevoelige gegevens en Essity neemt alle nodige maatregelen om dergelijke gevoelige gegevens te beschermen zoals wettelijk vereist. Naast toestemming, en indien van toepassing in overeenstemming met lokale wetgeving, kan Essity gezondheidsgegevens verzamelen en verwerken voor het uitvoeren van de contractuele relatie en de productbestelling, het verlenen van klantenservice, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het verdedigen, vaststellen en uitoefenen van juridische claims, en marketing op maat.

2. Derden

 • Doorgifte naar externe dienstverleners

  Essity kan externe dienstverleners inschakelen die optreden als gegevensverwerker voor Essity en bepaalde taken uitvoeren voor Essity, bijvoorbeeld op het gebied van website-ontwikkeling, marketing of IT-ondersteuning. Bij het uitvoeren van dergelijke taken kunnen deze externe dienstverleners toegang hebben tot uw persoonsgegevens en/of deze verwerken.

  Wij vragen deze externe dienstverleners bepaalde veiligheidsmaatregelen in te voeren en te handhaven om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

 • Andere ontvangers

  Essity kan persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming doorgeven aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, juridisch adviseurs, externe consultants of zakenpartners. In het geval van een fusie of overname kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan daarbij betrokken derden.

 • Internationale doorgiften van persoonsgegevens

  De Persoonsgegevens die wij over u verzamelen of ontvangen, kunnen worden overgedragen aan en verwerkt door ontvangers, met inbegrip van agenten in dezelfde ondernemingsgroep, die zich in het buitenland bevinden, ook binnen of buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). De landen omvatten de landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden vanuit het perspectief van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming of de toepasselijke lokale wetgeving. Essity zal alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat overdrachten buiten de EER, of buiten andere oorspronkelijke grondgebieden, adequaat worden beschermd zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Met betrekking tot overdrachten naar landen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, baseren wij de overdracht op passende waarborgen, zoals standaardclausules inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie of door een toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd, goedgekeurde gedragscodes samen met bindende en afdwingbare verbintenissen van de ontvanger, andere overdrachtsmechanismen op basis van lokale wetgeving, zoals specifieke contractuele clausules en bindende bedrijfsregels, of goedgekeurde certificeringsmechanismen samen met bindende en afdwingbare verbintenissen van de ontvanger. U kunt om een kopie van dergelijke passende waarborgen vragen door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in punt 9 (Contactgegevens) hieronder.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Wij kunnen de verwerking van uw persoonsgegevens uitvoeren op de volgende rechtsgrondslag, indien van toepassing volgens de lokale wetgeving:

 
 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een contract maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer u een kind bent;
 • Overige toepasselijke rechtsgrondslagen voor de verwerking van gegevens, met name wettelijke bepalingen van lidstaten.
 
Wij kunnen de verwerking van uw gevoelige persoonsgegevens uitvoeren op de volgende rechtsgrondslag, indien van toepassing volgens de lokale wetgeving:
 
 • U heeft expliciet toestemming gegeven voor de verwerking van uw gevoelige gegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van Essity of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht;
 • De verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van wettelijke verplichtingen
 

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vereist op grond van een wettelijke of contractuele verplichting, is noodzakelijk om een contract aan te gaan met ons of om onze diensten/producten die u heeft aangevraagd te ontvangen, of betreft een vrijwillige keuze door u.

Als u ervoor kiest uw persoonsgegevens niet te verstrekken, kan dit nadelen met zich meebrengen (u zult bijvoorbeeld bepaalde producten of diensten niet kunnen ontvangen). Tenzij anders bepaald, heeft het niet verstrekken van uw persoonsgegevens echter geen juridische gevolgen voor u.

4. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u daarop aanspraak maken?

Als u toestemming heeft gegeven voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van bepaalde persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden zonder andere kosten voor u dan de transmissiekosten overeenkomstig de basistarieven.

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming heeft u het recht op (i) inzage van uw persoonsgegevens, (ii) rectificatie van uw persoonsgegevens, (iii) wissing van uw persoonsgegevens, (iv) beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en (v) overdraagbaarheid van gegevens, en kunt u het recht hebben om bezwaar te maken tegen (vi) de verwerking van uw persoonsgegevens (inclusief bezwaar tegen profilering) en (vii) geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering).

Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals beschreven in art. 9 (Contactgegevens).

U heeft bovendien het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

5. Cookies en andere tracking-technologieën

Deze website of app maakt gebruik van cookies. Wij werken met partners voor advertenties op sociale netwerken om uw gebruik en uw ervaring van de website of app te verbeteren. Verder werken wij voor online advertentienetwerken zoals Google Ads en Google Analytics.

Met analysecookies kunnen wij analyseren hoe wij presteren om u een optimale online ervaring te bieden en kunnen wij beoordelen hoe effectief onze campagnes zijn. Personalisatiecookies bieden u een aangepaste ervaring van onze website met aanbiedingen en ondersteuning op basis van uw gebruik. Advertentiecookies worden geplaatst door derden die uw gegevens verwerken in lijsten met bezoekers om doelgerichte advertenties aan te bieden op sociale media en het internet. Deze cookies en traceringstechnologie worden alleen gebruikt met uw toestemming. Het staat u op ieder moment vrij om uw toestemming te verlenen, te weigeren of in te trekken.

Ga voor meer informatie naar ons Cookiebeleid.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om u de gewenste diensten en producten te leveren. Na beëindiging van uw contractuele relatie met ons wissen wij uw persoonsgegevens of anonimiseren wij deze, tenzij wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens van toepassing zijn (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden). Wij kunnen uw contactgegevens en interesses in bepaalde producten of diensten langer bewaren indien het Essity is toegestaan u reclamemateriaal te sturen. Bovendien kunnen wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde delen van uw persoonsgegevens tot tien jaar na het betreffende belastingjaar te bewaren. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bewaren na de beëindiging van uw contractuele relatie met ons als wij uw persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan overige toepasselijke wet- en regelgeving of bij het instellen, uitvoeren of onderbouwen van rechtsvorderingen (alleen op ‘need-to-know’-basis). Na beëindiging van uw contractuele relatie met ons beperken wij het verwerken van persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden zo veel mogelijk.

7. Aanvullende informatie voor consumenten in de Verenigde Staten

Op klanten die gevestigd zijn in staten van de VS met specifieke staatswetten voor gegevensbescherming (de 'supplementstaten'), is ook het Essity-privacybeleid voor supplementstaten van toepassing, dat u hier vindt.

8. Updates van ons Privacybeleid

Het kan nodig zijn ons Privacybeleid bij te werken. De laatste versie van ons Privacybeleid is altijd beschikbaar op onze website.

9. Contactgegevens

Als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen of als u andere vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u uw verzoek indienen/mailen naar:
dataprivacy@essity.com

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Zweden

Leukoplast® – De keuze van de professional

Al meer dan 100 jaar vertrouwen professionals op de expertise en hoogwaardige producten van Leukoplast®.

Leukoplast